LIÊN KẾT WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Thiet ke website doanh nghiep
Quảng cáo Vnomedia Dịch vụ quản trị website Nghệ Tĩnh 24h Bluesky

QUY CHẾ PHỐI HOẠT ĐỘNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS DIỄN HỒNG NĂM HỌC : 2020-2021

Thứ sáu - 02/10/2020 20:31 | Số lần đọc: 462
LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN DIỄNCHÂU                                                                                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      CĐ TRƯỜNG THCS DIỄN HỒNG                                                                                                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  89 /QCPHCĐ & CM                                                                                                                                                                                                     Diễn Hồng ,ngày 27  tháng 9 năm 2020

                                                QUY CHẾ PHỐI HOẠT ĐỘNG GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS DIỄN  HỒNG NĂM HỌC : 2020-2021

 
- Căn cứ chỉ thị số 30 – CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị TW Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Căn cứ vào nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
- Căn cứ nghị định số 04/NP-CP ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
- Căn cứ Luật Công đoàn và Nghị định 133/HĐBT ngày 20/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện Luật Công đoàn.
- Căn cứ Thông tư 12/TT-LT của Bộ GD-ĐT và CĐGD Việt nam quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành Giáo dục - Đào tạo.
 - Căn cứ vào thông tư số 11/ 2020/TT-BGD ĐT  ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
- Căn cứ theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Liên đoàn Giáo dục Diễn Châu trong năm học 2020-2021 . Nhà trường và Công đoàn trường THCS Diễn Hồng  thống nhất thực hiện một số quy định về trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp công tác giữa Nhà trường và Công đoàn như sau:

CHƯƠNG I

 NGUYÊN TẮC CHUNG
Điều 1: Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, cùng với Chính quyền các cấp chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động; đại diện và tập hợp người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, quản lý kinh tế- xã hội và quản lý Nhà nước, tổ chức động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ tập thể làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN.
Quan hệ công tác giữa Nhà trường và Công đoàn là hợp tác, tôn trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức. Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lý của mình mà có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích của CBGV và người lao động
 
 
nhất thiết phải có sự phối hợp, bàn bạc, thống nhất với đại diện Công đoàn nhà trường                                      CHƯƠNG II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CƠ QUAN TRƯỜNG HỌC

Điều 2: Lãnh đạo nhà trường khi xây dựng chương trình kế hoạch công tác học kỳ, năm học và dài hạn của đơn vị mình cần gửi trước văn bản dự thảo kế hoach công tác cho BCH Công đoàn để nghiên cứu chuẩn bị ý kiến đóng góp.
Điều 3: Lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, tổ chức đại hội Công nhân viên chức, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của  hội Nghị CC,VC và người lao động  đề ra phù hợp với chức năng của mỗi tổ chức.
Điều 4: BCH Công đoàn và lãnh đạo nhà trường phối hợp chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ, công khai trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo quy định của Bộ GD - ĐT và các cấp có thẩm quyền.
Điều 5: Khi cần thiết, Công đoàn tổ chức đối thoại giữa tập thể lao động với thủ trưởng đơn vị, tổ chức hữu quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC QUẢN LÝ PHONG TRÀO THI ĐUA
Điều 6: Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tich Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của nhà trường phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ, đặc điểm và đối tượng vận động để có hiệu quả thiết thực. Sau khi bàn bạc, thống nhất với Chủ tịch Công đoàn Hiệu trưởng nhà trường quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với Công đoàn sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua, quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Điều 7: BCH Công đoàn có trách nhiệm đề ra các biện pháp chỉ đạo, động viên giáo dục quần chúng hăng hái thi đua thực hiện các mục tiêu, định mức đề ra, tổ chức các hội nghị chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo phong trào, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, vận động CBGV nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học, SKKN đã đúc kết vào giảng dạy và các mặt công tác, họp mặt biểu dương, cổ vũ kịp thời các cá nhân, tập thể tiên tiến nhất của phong trào.
CHƯƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VÀ BCH CÔNG ĐOÀN NHÀTRƯỜNG TRONG VIỆC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG, HỢP PHÁP, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 8: Lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn nhà trường có trách nhiệm phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành đến CBGV và người lao động để quần chúng theo dõi, giám sát và thực hiện.
Điều 9: Chủ tịch Công đoàn nhà trường được tham gia các Hội đồng: Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng kỷ luật, Thi đua khen thưởng; tham gia các ban với tư cách là đại diện cho CBGV và người lao động để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.
- Khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nữ cán bộ giáo viên thì mời đại diện Ban nữ công cùng tham gia.
Điều 10: BCH Công đoàn có quyền tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hợp đồng lao động, cho thôi việc, tiền lương, tiền thưởng, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các chế độ chính sách khác có liên quan đến nghĩa vụ,  quyền, lợi ích của người lao động. Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của việc kiểm tra và xem xét giải quyết những kiến nghị của đại diện Công đoàn.
- BCH Công đoàn nhà trường chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước.
Điều 11: BCH Công đoàn bàn bạc với thủ trưởng đơn vị tổ chức lập  kế hoạch xây dựng và sử dụng quỹ tự có của đơn vị mình. Công đoàn được quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi tập thể ( Nếu có )  có sự tham gia của thủ trưởng đơn vị và đưa ra Hội nghị CBCC, VC và người lao động quyết định những phải tuân theo các văn bản hướng dẫn và quy định của các cấp có thẩm quyền
CHƯƠNG V
XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG
VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG
Điều 12: Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng quy hoạch cán bộ Công đoàn cùng với việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường.
CHƯƠNG VI
ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT
CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Điều 13: Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tạo điều kiện về các điều kiện, phương tiện làm việc cho tổ chức Công đoàn (Theo điều14 Luật Công đoàn và điều 17 Nghị định 133/HTBT), hỗ trợ một phần kinh phí ( Nếu có ) để Công đoàn hoạt động.
   
Điều 14: Cán bộ Công đoàn được Công đoàn cấp trên triệu tập đi họp, dự hội nghị,được nhà trường tạo điều kiện bố trí chuyên môn
Điều 15: Khi thuyên chuyển đơn vị công tác đối với cán bộ chủ chốt Công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường cần trao đổi thống nhất với Chủ tịch Công đoàn
CHƯƠNG VII
PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC
 Điều 16: Các cuộc giao ban định kỳ, và các hội nghị sơ kết, tổng kết, phổ biến những công tác lớn của ngành, của nhà trường, đại diện công đoàn được mời tham dự để đóng góp ý kiến, cùng tham gia quán triệt những công tác của ngành và hoạt động Công đoàn.
- Hiệu trưởng nhà trường được mời tham dự hội nghị định kỳ của Ban chấp hành Công đoàn để thông báo những chủ trương công tác lớn của ngành, của nhà trường và đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.
Điều 17: Hội nghị liên tịch giữa lãnh đạo nhà trường và BCH Công đoàn được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần trước khi tổng kết năm học, do Công đoàn chủ động chuẩn bị để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp.

CHƯƠNG VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18: Lãnh đạo nhà trường cùng Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm tổ chức cho tập thể CBGV, Đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc quy chế này.
 Ban chấp hành Công đoàn cùng với các tổ trưởng Công đoàncó trách nhiệm thường xuyên giám sát, đôn đốc chính quyền thực hiện đúng những điều khoản đã quy định trong quy chế này. Công đoàn có quyền kiến nghị xử lý những tập thể, cá nhân cố ý làm trái hoặc thực hiện chưa đúng quyền và trách nhiệm của Công đoàn đã được Luật công đoàn và Nghị định 133/HĐBT (Nay là Chính phủ) ban hành.
Điều 19: Căn cứ vào Quy chế này, nhà trường cùng Công đoàn xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác cho phù hợp với thực tế của đơn vị.
Điều 20: Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu có gì vướng mắc, không phù hợp hoặc có những yêu cầu mới do mỗi bên đặt ra cần báo cáo lên cấp trên để nghiên cứu sửa đổi và hướng dẫn thi hành. Bản quy chế này đã được thông qua Hội nghị CBCC,VC và người lao động có hiệu lực từ ngày Được hội nghị CBCC,VC và người lao động  năm học 2020 - 2021 thông qua.                                                      
                                                                                                                                                   T/M. BGH                                                           T/M. BCH CÔNG ĐOÀN

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG                                                            CHỦ TỊCH

 
 
 
 
                                                                                                                                                 Nguyễn Hải Đông                                                       Trần Thị Nguyệt Hải 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hải Đông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 83

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1827

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 476825