VIDEO CLIP

Loading the player...

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE
Bluesky

Đăng ký thi đua năm học 2015 - 2016

Thứ tư - 25/11/2015 10:01 | Số lần đọc: 1737
1

1

TỜ TRÌNH V.v đăng kí thi đua năm học 2015 – 2016
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG THCS DIỄN HỒNG
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 63    /TTr- TĐ    
                                                Diễn  Hồng  ngày 18  tháng 10  năm 2015
           
               
TỜ TRÌNH
V.v đăng kí thi đua năm học 2015 – 2016
 
Kính gửi:      Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành GD & ĐT Diễn Châu
 
Năm học 2015-2016, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường THCS Diễn Hồng đăng kí  danh hiệu thi đua  cho các tập thể và cá nhân như sau:
1.     Tập thể:
-         Danh hiệu thi đua: Trường tiên tiến xuất sắc
-         Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Sở GD & ĐT Nghệ An
2.     Cá nhân:
2.1. Danh hiệu thi đua:
-         Lao động tiên tiến: 43 người
-         Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 19 người
-         Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 0 người
-         Chiến sỹ thi đua cấp toàn quốc: 0 người
2.2. Hình thức khen thưởng:
-         Huân chương Lao động hạng; 0 người
-         Bằng khen Thủ tường Chính phủ: 0 người
-         Bằng khen Bộ GD&ĐT: 0 người
-         Bằng khen UBND tỉnh: 0 người
-         Giấy khen Chủ tịch UBND huyện: 19 người.
( Có danh sách kèm theo)
                   Hội đồng Thi đua Trường THCS Diễn Hồng đăng kí để làm căn cứ cho việc xét danh hiệu thi đua cuối năm học./.
 
 
Nơi nhận
-          Như trên;
-          Lưu VT,HS.
                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                          
 
 
     
                                                                                                                    Nguyễn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ  DANH HIỆU THI ĐUA
                            NĂM HỌC 2015 - 2016
                                                                              ( Kèm theo Tờ trình số 63 /TTr-HT, ngày  18  tháng 10 năm 2015)
TT Ông
(bà)
Họ và tên Chức vụ Đăng kí thi đua
Danh hiệu TĐ Hình thức khen thưởng
1 Ông Nguyễn Quang Vinh HT CSTĐCS Giấy khen
2 Ông Trần Sỹ Hạnh PHT CSTĐCS Giấy khen
3 Ông Trần Long Chung GV - CTCĐ CSTĐCS Giấy khen
4 Nguyễn Thị Thúy Lưu GV CSTĐCS Giấy khen
5 Trịnh Thị Tâm GV CSTĐCS Giấy khen
6 Ông Mai Văn Hồng GV CSTĐCS Giấy khen
7 Chu Thị Đăng GV CSTĐCS Giấy khen
8 Hồ Thị Minh Thìn GV CSTĐCS Giấy khen
9 Bùi Thị Lan Anh GV CSTĐCS Giấy khen
10 Lý Thị Hà GV CSTĐCS Giấy khen
11 Trần Thị Tuệ GV CSTĐCS Giấy khen
12 Hà Thị Thanh Vân GV CSTĐCS Giấy khen
13 Trần Thị Trà GV CSTĐCS Giấy khen
14 Ngô Thị Hồng Chinh GV CSTĐCS Giấy khen
15 Trần Thị Hiền GV CSTĐCS Giấy khen
16 Nguyễn Thị Giang GV CSTĐCS Giấy khen
17 Nguyễn Thị Mai GV CSTĐCS Giấy khen
18 Nguyễn Thị Quỳnh Xinh GV CSTĐCS Giấy khen
19 Nguyễn Thị Uyên CB Thư viện CSTĐCS Giấy khen
20 Ông Nguyễn Hữu Thọ GV LĐTT  
21 Thái Thị Thu Hoài GV LĐTT  
22 Nguyễn Thị Vân GV LĐTT  
23 Mai Thi Soa GV LĐTT  
24 Chu Thị Thanh Bình GV LĐTT  
25 Chu Thị Lộc GV LĐTT  
26 Ngô Thị Lê CB VP LĐTT  
27 Nguyễn Thị Loan GV LĐTT  
28 Phạm Thị Dung GV LĐTT  
29 Ông Lê Văn Hùng GV LĐTT  
30 Ông Võ Trọng Bảo GV LĐTT  
31 Trần Thị Nguyệt Hải GV LĐTT  
32 Nguyễn Thị Nga GV LĐTT  
33 Ông Ngô Sỹ Kiên GV LĐTT  
34 Nguyễn Thị Nhung GV LĐTT  
35 Ông Đậu Mạnh Huyền GV LĐTT  
36 Ông Trương Sỹ Lữ GV LĐTT  
37 Phạm Thị Hải Yến GV LĐTT  
38 Nguyễn Thị Hương GV LĐTT  
39 Nguyễn Thị Hồng Huệ GV LĐTT  
40 Đậu Thị Hiếu GV LĐTT  
41 Lương Thị Lan GV LĐTT  
42 Nguyễn Thị Hương Ngọc Kế toán LĐTT  
  43 Đậu Thị Hiền CB T Bị LĐTT  
(Lưu ý: Sắp xếp danh sách theo thứ tự đăng ký từ cao xuống thấp: CSTĐ toàn quốc, CSTĐ tỉnh, CSTĐ cơ sở, Lao động tiên tiến)
                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
              
 
 
 
 
                                                                                                                                           Nguyễn Quang Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   CĐGD DIỄN CHÂU
CĐ THCS DIỄN HỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Số:  05      /TTr-CĐCS
 
 
                                                       Diễn Hồng, ngày 18  tháng 10  năm 2015
 
TỜ TRÌNH
V.v đăng kí thi đua năm học 2015 – 2016
 
Kính gửi:      BCH công đoàn ngành GD&ĐT Diễn Châu
 
        Năm học 2015-2016, BCH CĐCS Trường THCS Diễn Hồng  đăng kí  danh hiệu thi đua  cho các tập thể và cá nhân như sau:
          1. Tập thể:
          - Danh hiệu thi đua: Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
( Chọn một trong các danh hiệu: “Cờ thi đua TLĐLĐVN”, “Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh” , “CĐCS vững mạnh xuất sắc”, “CĐCS vững mạnh ”, “CĐCS khá”)
-         Hình thức khen thưởng: Giấy khen Công đoàn giáo dục huyện Diễn Châu
( Chọn một trong các hình thức:, BK TLĐLĐVN, BK của CĐGD Việt Nam, Bằng khen LĐLĐ tỉnh, GK CĐGD nghệ an, GK LĐLĐ huyện, GK CĐGD huyện)
          2. Cá nhân:
          - Danh hiệu thi đua:
          - “ Đoàn viên công đoàn  xuất sắc”: 39 người;
- Hình thức khen thưởng
          - Bằng khen TLĐLĐVN: 0 người;
          - Bằng khen của Công đoàn tỉnh: 01 người;
          - Giấy khen của LĐLĐ huyện: 04 người;
          - Giấy khen của CĐGD Diễn Châu: 18 người.
( Có danh sách kèm theo)
                   BCH CĐCS Trường THCS Diễn Hồng đăng kí để làm căn cứ cho việc xét danh hiệu thi đua cuối năm học.
Nơi nhận:
-          Như trên;
-          Lưu HSCĐ
                         TM.BCH CĐ THCS DIỄN HỒNG
                                           CHỦ TỊCH
 
 
 
                                       Trần Long Chung
  
 
 
 
 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM HỌC 2015 – 2016
(Kèm theo Tờ trình số 05 /TTr-CĐCS, ngày 02  /  10  /2015)
 
TT Hä vµ tªn Chức vụ Đăng kí danh hiệu Đăng kí hình thức khen thưởng
1 Nguyễn Quang Vinh Hiệu trưởng Đoàn viên xuất sắc GKCĐ Nghệ An
2 Trần Sỹ Hạnh P hiệu trưởng Đoàn viên xuất sắc GKLĐLĐ Diễn Châu
3 Trần Long Chung GV - CTCĐ Đoàn viên xuất sắc GK LĐLĐ Diễn Châu
4 Nguyễn Hữu Thọ GV- BCHCĐT Đoàn viên xuất sắc GK LĐLĐ Diễn Châu
5 Nguyễn Th Thúy Lưu GV- BCHCĐT Đoàn viên xuất sắc GK LĐLĐ Diễn Châu
6 Nguyễn  Hương Ngọc Kế toán Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
7 Thái Thị Thu Hoài Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
8 Lý Thị Hà Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GK CĐGD Diễn Châu
9 Nguyễn Thị Vân Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
10 Hồ Thị Minh Thìn Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
11 Chu Thanh Bình Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
12 Hà Thị Thanh Vân Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
13 Chu Thị Lộc Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
14 Ngô Thị Lê Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GK CĐGD Diễn Châu
15 Nguyễn Thị Uyên Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
16 Nguyễn Thị      Mai Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
17 Trần Thị Nguyệt Hải Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GK CĐGD Diễn Châu
18 Bùi Lan Anh Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
19 Nguyễn Thị Hồng Huệ Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GK CĐGD Diễn Châu
20 Trịnh Thị Tâm Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
21 Đậu Thị Hiếu Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
22 Trần Thị Trà Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
23 Mai Văn Hồng Giáo viên Đoàn viên xuất sắc GKCĐGD Diễn Châu
 
                                                                                                                           TM.BCH CĐ THCS DIỄN HỒNG
                                                                                                                                                CHỦ TỊCH
 
 
                                                     
                                                                                                                                      Trần Long Chung

Tác giả bài viết: Trần Long Chung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TÌM KIẾM

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 213

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2487

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 372892